Kidoushin

תנאי שימוש


חברת איי וודינג בע”מ, ח”פ – 515726099
(להלן: “איי וודינג” ו/או “החברה“)
כתובת החברה :
רחוב ישראל ב"ק 3, תל-אביב, 6701908
מפעילת האתר www.kidoushin.com

מנהל מחלקת שירות לקוחות
דוא”ל : contact@kidoushin.com

תנאי שירות

שירות ההיכרויות המקוון (להלן: “השירות“) זהו אמצעי אלקטרוני המפגיש בין מבוגר אחד למשנהו
(השירות ניתן ע”י איי וודינג (ישראל)
רחוב ישראל ב"ק 3, תל-אביב, 6701908
(להלן: “איי וודינג” או “החברה“)
בינך לבין החברה.

הסכם זה הוא מסמך משפטי (להלן: “ההסכם“) הסכם זה חל על אתר האינטרנט www.kidoushin.com (להלן: “אתר האינטרנט” או “האתר” או “האפליקציה“). אנא קרא הסכם זה בעיון רב לפני הרישום לשירות. על ידי הרישום לשירות אתה הופך ללקוח בשירות (להלן: “לקוח“), ואתה מסכים ומחויב בתנאי הסכם זה במשך כל זמן היותך לקוח בשירות.

אם אינך מסכים לתנאי השירות, אנא אל תירשם לשירות. תנאיו של הסכם זה נתונים לשינוי ע”י איי וודינג בכל עת, וייכנסו לתוקף מיד בסמוך לאחר מתן הודעה, או עם פרסום גרסה עדכנית של ההסכם באתר.

בהסכם זה יהיו למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם הקשר הופעתם יחייב פירוש אחר.

“הסכם” פירוש הסכם זה בינך לביננו, הכולל מונחים ותנאים אלה למתן השירות, כפי שיעודכנו מפעם לפעם בהתאם לתנאים שנקבעו בזאת.

אנו, אנחנו, שלנו "פירושו איי וודינג". 

אתה, שלך, לקוח "פירושו האדם הנרשם לקבלת השירות ומקבל את תנאי ההסכם ואשר פנייתו להצטרפות" לשירות מתקבלת על ידינו. 

זכאות

קטינים אינם רשאים להירשם לשירות. ברישום ובהצטרפות כלקוח אתה מאשר שגילך הוא 18 שנים או יותר. באתר האינטרנט, אתה מתחייב שיש לך הזכות והסמכות להיכנס להסכם זה ואתה מתחייב לציית לכל תנאיו. השימוש בשירות הוא אישי ובלעדי לך. לא תוכל להרשות את השימוש בשירות לאחרים, או להעביר בדרך אחרת את חשבונך לכל אדם או גוף שהוא.

רישום לשירות ורכישת מנוי

אף שתוכל להירשם בחינם ולהפוך ללקוח בשירות, אם תרצה להשתמש בכל הכלים האפשריים באתר ליצירת קשר עם אנשים אחרים ולהשתמש בחלקים אחרים של השירות, עליך לרכוש מינוי ולשלם את התעריפים המפורטים במחירון שלנו בתנאי הרכישה להלן. לדוגמה, “לקוח באתר”, הוא כל מי שנרשם לאתר אך אינו משלם דמי מנוי.

kidoushin.com החברה מתחייבת כי הודעת דואר באתר שתישלח ע”י רוכש המנוי (להלן: “הרוכש“) תישלח ליעדה באמצעות המערכת לתיבת הדואר של הנמען באתר. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח כי הנמען יוכל לקרוא את ההודעה, אלא בהתאם לתנאי הרישום של הנמען באתר. החברה אינה יכולה להבטיח כי המנוי יזכה לתגובה מהנמען.

המחירון הוא חלק מהסכם זה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן בכל עת את תעריפי השימוש בשירות.

כדי להפוך ללקוח, עליך להירשם לשירות. אם וכאשר תירשם לשירות, אתה מסכים לספק מידע מלא, נכון ועדכני אודותיך, בכפוף לטופס ההרשמה (להלן: “מידע רישום“), ולנהל ולעדכן את המידע כדי לשמור על נכונותו ושלמותו. אתה מסכים לכך שנסתמך על המידע שמסרת בטופס הרישום כמידע מדויק, עדכני ומלא. אתה מאשר שאם מידע הרישום שמסרת אינו נכון, אינו מדויק, אינו עדכני או שאינו מלא בכל מובן שהוא, נוכל לשמור לעצמנו את הזכות להפסיק הסכם זה, לרבות הפסקת השימוש שלך בשירות, הסרת הפרופיל שלך מהאתר וכל אפשרויות ההתקשרות עם הפרופיל שלך, ובמקרה כזה, לא תהיה זכאי להחזר כספי על יתרת המנוי שלא נוצל.

החברה מציעה לעיתים את האפשרות לרכוש מנוי באתר במבצע מיוחד, מבצע הנחות וכדומה. כל מבצע נוקב בתקופת תוקפו וההצעה לרכישת המנוי בהתאם לתנאי כל מבצע עומדת ללקוח במהלך התקופה הנקובה בלבד. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת תוקפו של המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בנימוק. אין כפל מבצעים.

זכויות קנייניות


הינך מתחייב בפנינו, כי המידע המופיע בעמוד ו/או בפרופיל שלך לרבות תמונתך, הועלו על ידך, וכי אתה הוא האחראי הבלעדי על העמוד ו/או הפרופיל שלך, לרבות כל הפרטים, התמונות, הסרטונים והמידע הכלולים בו. כאשר אתה מוסר ו/או מעלה תכנים לאתר לרבות בפרופיל ו/או בעמוד שלך אתה מאשר בעצם מסירתם ו/או העלאתם כי אתה בעל כל הזכויות בהם (לרבות זכויות מוסריות), כי הנך רשאי למוסרם לפרסום ו/או לעשות בהם שימוש באמור בפרופיל ו/או בעמוד וכי אין בפרסום התכנים משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים, התשס”ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע, התשכ”ה- 1965 ו/או כל חוק אחר. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים ו/או המידע המופיע בעמוד ו/או בפרופיל שלך, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור ו/או להעלות את התכנים ו/או המידע המופיע בעמוד ו/או בפרופיל שלך לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן:

בנוסף, לקוחות אחרים עשויים לפרסם מידע ותכנים המוגנים על ידי זכויות יוצרים, בין שיהיו מסומנים ככאלו ובין שלא יהיו מסומנים כמוגנים. למעט מידע שאינו מוגן בזכויות קנייניות והינו מצוי ברשות הציבור, או שניתן לגביו אישור, לא תהיה רשאי להעתיק, או לפרסם, או להעביר, או להפיץ, או להציג, או למכור כל מידע קנייני מעין זה.

אתה מעביר לנו בעלות מלאה בזכויות היוצרים הנוגעות לתכנים המצויים בפרופיל ו/או עמוד שלך ותמונותיך המתפרסמות בו בכל עת. הינך מוותר באופן מלא על הזכות להיות מזוהה כיוצר ו/או מלקוח הפרופיל ו/או העמוד שלך ו/או המידע והתכנים המצויים בו וכבעלים של תמונותיך, ועל כל זכויות דומות בכל מקום בעולם ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה בקשר עם השימוש בתכנים, לרבות פרטים, תמונות, וכו’ אשר מסרת ו/או העלתה באמצעות השירות כאמור לעיל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במסירת התכנים ו/או העלאתם לפרופיל ו/או האתר ו/או העמוד אתה מקנה ללקוחה זכות ו/או רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים ו/או המידע המופיע באתר ו/או בעמוד ו/או בפרופיל שלך, בכל דרך שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, לרבות, באתר, בפלטפורמות אחרות בהן ניתן השרות, בדברי דפוס, במדיות דיגיטליות, באתרי אינטרנט נוספים, באנרים ורשתות, ולרבות לצורך קידום הפרופיל או האתר ברשת האינטרנט. בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה שבו תפרסם ו/או תעלה מידע, תמונות או תוכן, יחשב הדבר כאילו ניתנה על ידך רשות, והינך מאשר בכך כי הינך רשאי ובעל הזכות להעניק לאיי וודינג וללקוחות אחרים, זכות ו/או רישיון בלתי חוזר, בלתי מוגבל בזמן, לא בלעדי, משולם במלואו וכלל עולמי להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם להפיץ ולעשות שימוש במידע ותכנים אלה, לרבות באתר ו/או באתרים אחרים ו/או שירותים אחרים וכאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה הבלעדית של החברה, ולהעניק רישיונות משנה לשימוש במידע ובתכנים ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה בקשר עם השימוש ו/או בתכנים כאמור לעיל.

השימוש שלך בשירות


כלקוח בשירות, אתה מסכים כי :

1) היה רשאי להשתמש בשירות בהתאם ועל פי כל דין שיחול על השימוש. לא תהיה רשאי לכלול בפרופיל האישי שלך מספרי טלפון, כתובות, שמות משפחה, כתובות אינטרנט (URL) או כתובות דואר אלקטרוני, למעט במקרים שבהם תתבקש מפורשות לציין מידע זה בפרק של מידע אישי סודי בשירות. לא תהיה רשאי לעסוק בפרסום או בשכנוע של לקוחות אחרים לקנות או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת השירות. לא תהיה רשאי להעביר כל מכתבי שרשרת או דואר זבל ללקוחות אחרים בשירות. כדי להגן על לקוחות אחרים מהתנהגות כאמור לעיל, הציבה איי וודינג מגבלה של 4 שידוכים לחודש על הלקוחות בשירות. אתה אחראי באופן אישי לכל קשר שבינך לבין לקוח אחר בשירות. איי וודינג שומרת על זכותה, אך לא תהיה חייבת, לתווך בכל מחלוקות בינך לבין לקוחות אחרים בשירות. 

2) אתה אחראי באופן אישי לנכונות התוכן והמידע שתפרסם או תציג בעמוד האינפורמציה (להלן: “העמוד” ו/או ה”פרופיל”) של השירות, או שתעביר ללקוחות השירות. לא תהיה רשאי לפרסם בשירות או להעביר ללקוח אחר בשירות כל מידע אסור לפרסום על פי דין, מידע שאינו עומד ב”הנחיות לפרסום טקסט בפרופיל” מידע המהווה לשון הרע, מידע בלתי מדויק, פוגע, בלתי צנוע, בעל אופי מיני, מאיים, גזעני או בלתי חוקי, או כל מידע שיש בו כדי לפגוע או להפר זכויות של צד שלישי כלשהו (לרבות, אך לא רק, זכויות קניין רוחני והזכות לפרטיות). לא תהיה רשאי לכלול בפרופיל האישי כל התייחסות פוגעת מבחינה מינית או אנטומית, או מידע שיש בו הצעות מיניות פוגעות. לא תהיה רשאי לפרסם כל תמונה שאינה עומדת בדרישות שלנו” הנחיות לפרסום תמונות בפרופיל“, ובכלל אם זה תמונת עירום, תמונה המכילה מידע אישי או תמונה המכילה דמות של קטין. איי וודינג שומרת על זכותה, אך לא תהיה חייבת, לדחות או להסיר כל פרופיל או תמונה שאינם עומדים בתנאים שלעיל, ובמקרה של הפרת תנאים אלה לא תהיה זכאי להחזר של דמי מנוי שלא נוצלו במלואם.

3) תקשורת דואר אלקטרוני הנשלחת מאתנו או באמצעותנו מיועדת להפוך את חווית הגלישה המקוונת שלך לנעימה. באמצעות ההצטרפות כלקוח בשירות תצטרך לסמן את האופציה הרלוונטית בזמן ההרשמה לשירות (או בכל שלב אחר בו נתת את הסכמתך), אתה מסכים לקבל הודעות באמצעות המערכת שלנו, לרבות, אך לא רק: הודעות דואר אלקטרוני המכילות הודעות, הודעות דואר אלקטרוני על “התאמות”, הודעות דואר אלקטרוני על אירועים ומסיבות שאנו עורכים, הודעות דואר אלקטרוני המיידעות על קידום מכירות, והודעות דואר אלקטרוני על עדכוני שינויים בשירות. אם אינך מעוניין לקבל מאתנו הודעות דואר אלקטרוני , אנא הודיע לנו על כך באמצעות ביטול בקשתך במייל contact@kidoushin.com. 

4) אתה מסכים ומאשר שאין לנו כל אחריות למחיקה או אי אכסון של כל הודעות או תוכן אחר הנשמר או מועבר באמצעות השירות שלנו. אתה מאשר כי מאפיינים, פרמטרים או שירותים אחרים שאנו מספקים עשויים להשתנות בכל עת. אתה מאשר שאנו שומרים את הזכות, אך איננו מתחייבים, להשעות, להפסיק, לבטל או למחוק את חשבונך מהשירות אם הוא אינו פעיל. “אינו פעיל” פירושו שלא נרשמת לשירות לפרק זמן מסוים, כפי שייקבע על ידנו, ולפי שיקול דעתנו הבלעדית (נכון להיום, חשבון הופך לבלתי פעיל לאחר 12 חודשים של היעדר פעילות). 

5) צוות שירות הלקוחות שלנו עומד לרשותך במתן תמיכה וסיוע כדי להפוך את חוויית הגלישה שלך למהנה. בכל פנייה לצוות שירות הלקוחות שלנו או לעובדים אחרים, בטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר, אתה מתחייב שלא לדבר בצורה פוגענית, בלתי צנועה, בעלת אופי מיני, מאיימת או גזענית. במקרה שמי מעובדינו יחוש, בכל שלב שהוא, מאוים או נפגע מהתנהגותך, אנו שומרים את הזכות להפסיק את המינוי לאלתר, ובמקרה כזה לא תהיה זכאי להחזר תשלום דמי המנוי ששולמו ולא נוצלו במלואם. 

אם נתקבל לגביך דיווח במסגרת שירות “דווח על לקוח”, בכל מקרה של שימוש לרעה בשירות, או של התנהגות בדרך העלולה להתפרש כבלתי הולמת, בלתי מוסמכת או בלתי חוקית, לרבות פרסום תוכן פוגעני או בלתי חוקי החברה רשאית לבדוק את פעילותך באתר וכן להפסיק, ככל שיידרש, את הצטרפותך או לאלתר ו/או להסיר תוכן כאמור . במקרה כזה לא תהיה זכאי להחזר תשלום בגין דמי המנוי ששולמו ולא נוצלו במלואם.

איי ווידינג לא תישא באחריות בגין התנהגות בלתי ראויה ושימוש לרעה בשירותי האתר מצד הלקוחות, ותפעל ככל יכולתה למנוע התנהגות זו. להלן רשימה חלקית ובלתי ממצה של סוג המעשים הנחשבים כבלתי חוקיים או כמעשים אסורים בהתאם להוראות הסכם זה.

א) לא תהיה רשאי להתחזות לאדם או לישות כלשהם.

ב) לא תהיה רשאי לעקוב אחר אדם או להטרידו בכל צורה שהיא.

ג) לא תהיה רשאי לומר או לרמוז כי הצהרותיך זוכות לגיבוי ותמיכה מאיתנו.

ד) לא תהיה רשאי לעשות שימוש בכל רובוט, יישומי סריקה/איתור, או בכל התקן או תהליך ידני או אוטומטי לאחזור, למיון, ל”חציבת נתונים” (דאטה מיינינג), להעתיק או לעקוף בכל צורה שהיא את מבנה הניווט או ההצגה של השירות או תכניו.

ה) לא תהיה רשאי לפרסם, להפיץ או לשכפל בדרך כלשהי כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או כל מידע ששייך לבעל קניין רוחני, מבלי לקבל הסכמה מראש של הבעלים או של בעל הזכויות בקניין הרוחני.

ו) לא תהיה רשאי להסיר הודעות מוגנות בזכויות יוצרים, סימן מסחרי או מודעות אחרות השייכות לבעל קניין רוחני הכלולות בשירות.

ז) לא תהיה רשאי לשבש או להפריע לשירות או לאתר כלשהם, לשרתים או לרשתות הקשורים לשירות או לאתר כלשהו.

ח) לא תהיה רשאי לפרסם, לשלוח דואר האלקטרוני או להעביר בדרך כלשהי חומר כלשהו הכולל וירוסים או קוד תוכנה, קבצים או תכניות המיועדות לשבש, לבטל או להגביל את הפונקציונאליות של תוכנת או חומרת מחשב או של ציוד תקשורת.

י) לא תהיה רשאי לבצע עיצוב או לבצע שיקוף של מרכיב כלשהו של השירות.

יא) לא תהיה רשאי לעשות שימוש ב-meta tags או בקוד תוכנה או בהתקנים אחרים הכוללים אזכור כלשהו אלינו או לשירות או לאתר הקשור לשירות כדי להפנות אדם כלשהו לאתר אינטרנט לכל תכלית שהיא.

יב) לא תהיה רשאי לתקן, להתאים, להעביר ברישיון משנה, לתרגם, למכור, לבצע הנדסה לאחור, לפענח, לבצע דה קומפילציה או לפרק בכל דרך שהיא מרכיב כלשהו מהשירות או מהתוכנה שבשימוש בשירות או עבור השירות, או לגרום או לאפשר לאחרים לעשות זאת.

יג) לא תהיה רשאי לבצע שימוש מסחרי כלשהו באמצעות האתר. לא תהיה רשאי לעסוק בפרסום או שכנוע של לקוחות אחרים לקנות או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת השירות. אתה מתחייב כי בגין כל פעולה שכזו תפצה את איי וודינג ב-100,000 ₪ בלא כל צורך בהוכחת נזק כלשהו לאיי וודינג כפיצוי ברור ומוסכם מראש, ובכלל זה הפרת הסכם זה והפרת הוראות חוק עוולות מסחריות, התשנ”ט-1999.

יד) לא תהיה רשאי לשדל משתמשים אחרים בשירות להעביר לידיך כספים.

טו) לא תהיה רשאי לעודד מידע כוזב, מטעה או מעודד פעילות או התנהגות בלתי חוקית ביודעין, או המעודד התנהגות מאיימת, מגונה, .פוגענית או אשר יש בה יש בה משום הוצאת דיבה ו/או השמצה ו/או לפרסם מידע כאמור. לא תהיה רשאי לטעון או להעלות תמונות שאינן עומדות בתקן של הנחיות לפרסום תמונות באתר במסגרת המידע האישי שלך, במסגרת שירות “תמונה עדכנית” בכפוף לתנאים המפורטים ב”עמוד תמונה עדכנית”, או בכל פעילות אחרת שלך באתר. יובהר שאיי וודינג שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להוריד כל סוג של תמונה שתועלה לאתר על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בנוסף להשעיית ו/או חסימת המנוי שהעלה את התמונות לאתר.

פיצוי על ידי הלקוח

קידושין תהיה אחראי להגן, לפצות,לשמור ללא פגע את איי וודינג, מנהליה, הדירקטורים שלה, עובדיה, סוכניה וצדדים שלישיים, כנגד כל הפסד, נזק, הוצאה (לרבות שכר טרחת עו”ד) שייגרמו לה, הנובעים או הקשורים לשימוש שלילי בשירות מצידך, לרבות, אך לא רק: א) הפרה של תנאי הסכם זה; ב) האשמות שלפיהן חומרים שהגשת לנו או שאתה מעביר לשירות מפירים או פוגעים בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, בסימן מסחרי, בסוד מסחרי או בקניין רוחני אחר, או בזכויות אחרות של צד שלישי כלשהו; ג) הפעילויות שלך בהקשר של השירות.

שיפוי זה יחול ללא קשר לרשלנות של צד כלשהו, לרבות משופה כלשהו.

תכנים ברשת

איי וודינג שומרת על זכותה, אך לא תהיה חייבת, להשגיח על חומר שפורסם בשטחים הגלויים לעין של השירות. איי וודינג תהיה רשאית להסיר כל אינפורמציה מעין זו, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי, מפרה או שנטען שמפרה, את החוק או את הוראותיו של הסכם זה. מבלי לפגוע בזכותה זו של איי וודינג, אתה ורק אתה תהיה אחראי לתוכן של החומרים שתפרסם בשטחים הגלויים לעין הציבור בשירות, בהודעות הדואר האלקטרוני שלך ובתוכנות מסרים ישירים. כל ההתכתבויות בינך לבין מנויים אחרים בשירות, אשר אינן נגישות לציבור, הן פרטיות. יובהר כי אתה מאשר לאיי וודינג, וכי איי וודינג שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, לבדוק במסגרת השירות “דווח על לקוח” את כל הפעילות של הלקוח המתלונן ושל הלקוח הפוגע, ובכלל זה לבדוק גם, אך לא רק, את כל האינפורמציה שעומדת לרשות החברה, כולל כניסה לתיבת הדואר האישית של המשתמש וההודעות וההתכתבויות הכלולות בה, במקרה שבו דיווח כזה הובא לידיעתה במסגרת השירות לעיל.

קניין רוחני

כל התכנים והמידע המופיעים באתר, ו/או בפרופיל ו/או בעמוד הינם בבעלותה הבלעדית של איי וודינג או של צד שלישי שהורשה על ידי החברה להשתמש בהם והיא הבעלים ו/או בעלת הזכות בתכנים, במידע, באתר ובשירות ואין לראות בהסכם זה, בתנאי השימוש באתר ו/או השירות ו/או במידע המסופק על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים אלא כפי שמפורט במפורש בתנאי השימוש. זכויות בלעדיות אלו הינן לעניין כל דבר המופיע באתר ו/או הקשור לשירות לרבות כל תוכן, מידע, מסד נתונים, זכויות יוצרים, זכויות מדגם (בין שתהיה מסומנת ככזו או שלא תהיה מסומנת כמוגנת), סימני מסחר (בין שיהיה רשום או בין שלא יהיה רשום), וזכויות דומות, בכל מקום בעולם, לצד הזכות להגיש בקשה לסמנו כמוגן. כל סימן מסחרי, לוגו, סימול שירות, שם לקוחה או מוצר שיפורטו בשירות יהיו בבעלות הבעלים של חומר זה.

אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר ו/או השירות ו/או לעשות בהם או בתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.

מובהר ומודגש כי כל זכויות הבעלות והקניין הרוחני (לרבות כל זכויות היוצרים, הפטנטים, זכויות הסודות המסחריים והסימנים המסחריים) בכל הקשור לאתר, לשירות, לרבות עיצוב האתר, סימניהם המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית ו/או המייצגת את החברה, שמורים לחברה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות צד שלישי, כל חלק מן האתר בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של הלקוחות והמנויים לפרטיות להגנה זכויות קנייניות (לרבות זכויות יוצרים) ולשם טוב. אם הנך סבור כי חומר המפורסם ו/או אשר הועלה לאתר מפר את זכויות היוצרים שלך, אנא פנה אל החברה לפי הפרטים שלהלן ואנו נטפל בפנייתך בהקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת בכל פניה כזו מצדך או מצד עורכי דינך יש לציין את הסיבה לבעלות, הסיבה לסברה כי קיימת הפרה ופרטי קשר במייל contact@kidoushin.com.

שירותים הניתנים על ידי צד שלישי

במסגרת האתר מוצעים ללקוחות האתר שירותים הכוללים בין היתר צילום, יועצי זוגיות ומבצעים מזדמנים (להלן: “שירותים”). שירותים אלה ניתנים על-ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים בשום אופן לאיי וודינג, ובין היתר אינם קשורים איתה בקשרי עובד-מעביד. לאיי וודינג אין כל אחריות לטיב השירות הניתן על-ידם. כל האחריות על השירותים הניתנים חלה על נותני השירות בלבד, וזאת גם אם ההתקשרות בינך לבין נותן השרות נעשתה דרך האתר, ואף אם התשלום תמורת השירות בוצע באמצעות האתר ו/או באמצעות איי וודינג. איי וודינג שומרת לעצמה את הזכות לשנות את נותני השרות שהיא מספקת מעת לעת כראות עיניה ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי.

פרטיות

בכפוף לאמור במדיניות הפרטיות, המידע האישי (לרבות מידע אישי רגיש) שתספק לאיי וודינג יאוכסן על גבי מחשבים. אתה מסכים שנשתמש במידע זה לבניית “פרופיל” הכולל תחומי עניין, העדפות אישיות ודפוסי גלישה באינטרנט, ואתה מסכים שנאפשר לך להשתתף בשירות. כמו כן אתה מסכים לקרוא, לבדוק, לציית, לשמור ולקיים את מדיניות איי וודינג לשמירה על פרטיות ואת התנאים הכלולים בה. אנו מיידעים אותך, והנך מסכים, כי המידע שאתה מספק לנו מועבר לצרפת וכן הינך מאשר את העברת המידע האישי והנתונים מאפיינים עליך ולגביך לגופים שלישיים לצורך השימושים וכמפורט בתנאי הפרטיות. כלקוח בשירות אתה מסכים כי המידע האישי שלך יועבר לצרפת ולצדדים שלישיים והדין שיחול במידת הצורך בקשר עם השירות ותנאיו המפורטים לעיל ולהלן יחולו בכפוף לדין החל במקום אכסון המידע, כמתחייב ממתן השירות והפעלתו.

היעדר מצגים


איי וודינג מספקת את השירות כפי שהוא, “ואינה נותנת כל הבטחה בדבר אחריות, מפורשת או משתמעת, חוקית או אחרת, בכל התקשרות עם איי וודינג, נציגיה, או בכל הקשור לשירות. איי וודינג במפורש מסייגת כל אחריות מפורשת או משתמעת למסחריות, התאמה לתכלית מסוימת, או אי-הפרה. בנוסף איי וודינג אינה מתחייבת שהשימוש בשירות יהיה מאובטח, חסר הפרעות, זמין בכל עת, נקי משגיאות או שיתאים לדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן. איי וודינג מסייגת כל מצג או הבטחה ביחס לחיבור לשירות או זמינותו

אף-על-פי שכל לקוח חייב להסכים לתנאים של איי וודינג, לא נוכל להבטיח שכל לקוח עומד במגבלת גיל המינימום הנדרש, ובנוסף, איי וודינג לא תהיה אחראית לכל תוכן, התקשרות או שימוש או גישה אחרת בשירות על ידי אנשים מתחת לגיל 18 שנים, אשר יש בהם משום הפרה של הסכם זה. ייתכן שלקוחות אחרים ומשתמשים בשירות (כולל משתמשים בלתי מורשים – “האקרים“), יפרסמו או יעבירו חומר פוגע או מגונה במסגרת השירות, ואתה כמשתמש תיחשף באופן בלתי רצוני למידע מעין זה. יתכן גם, אם כי הדבר הינו בגדר אפשרות רחוקה, שאחרים ישיגו מידע שנוגע לך בשל היותך משתמש בשירות, ושמקבל המידע ישתמש בו כדי לפגוע בך. איי וודינג אינה אחראית לשימוש בכל מידע אישי שתגלה במסגרת השירות. אנא, בחר בזהירות את סוג המידע שאתה מפרסם בשירות או מעביר לאחרים. איי וודינג מסייגת כל אחריות, ללא קשר לסוג הפעולה, למעשים או להימנעות ממעשה של לקוחות או משתמשים אחרים בשירות (לרבות משתמשים בלתי מורשים), בין אם המעשים או ההימנעות ממעשים התרחשו במהלך השימוש בשירות או בכל דרך שהיא.

הגבלת אחריות

בשום מקרה לא תהיה איי וודינג אחראית כלפיך לכל נזק תוצאתי, או נלווה, או ישיר (כולל, אך לא רק, נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, או הפרעות בשירות), הנובעים מן האתר ו/או השימוש בשירות או מהיעדר יכולת להשתמש בשירות, אף אם איי וודינג או שליחיה או נציגיה ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, לך או לכל אדם מלבדך. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותה של איי וודינג כלפיך בכל עילה שהיא לא תעלה על הסכום ששולם על ידך לאיי וודינג עבור השירות בתקופת היותך מנוי בשירות.

איי וודינג אינה מבצעת ניפוי של הלקוחות הנרשמים לשירות בכל דרך שהיא. כתוצאה מכך איי וודינג לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, נלווה ו/או תוצאתי, הנובע מן השימוש בשירות, לרבות גם, אך לא רק, נזקים הנובעים מן המפגש עם לקוחות אחרים בשירות, או שהוצגו לך בשירות. נזק מעין זה יכלול, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נזק גופני או נפשי, צער וסבל ואי נוחות.

תלונות

כדי לפתור בעיות בנוגע לשירות, עליך ליצור קשר עם שירות הלקוחות באמצעות לחיצה על הקישור “צרו קשר“, או באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת contact@kidoushin.com.

דרישות מימוש ויישוב מחלוקות

כל מחלוקת משפטית הקשורה לשימוש באתר ו/או לשירות של איי וודינג תידון בבית הדין הרבני בירושלים. יהיו הדין היחיד שיחול על הסכם זה. המנוי מסכים ומאשר בזאת כי קרא את התנאים המפורטים בהסכם זה ובמדיניות השמירה על הפרטיות של החברה, והוא מוכן להיות מחויב בהם.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את מלוא הזכויות על פי כל דין לפעול ולממש את זכויותיה על פי הסכם זה, לרבות עשיית שימוש במידע המצוי ברשותה, לרבות לצורך גביית תשלום, הגנה על קניין רוחני ועוד ואין באמור בהסכם זה בכדי להגביל את החברה ואת דרך פעולותיה בכל דרך שהיא.

תנאי הרכישה

למען הסר ספק מובהר בזאת כי בנוסף להבדלים הטכנולוגים ושוני בנגישות לשירותים, יישומים, מאפיינים, כלים, תכונות וכיו”ב של החברה דרך הפלטפורמות השונות (דסקטופ, מובייל) שתוארו לעיל בתנאי השימוש, ייתכנו הבדלים בתנאי הרכישה, המחיר ו/או התשלום בין הפלטפורמות השונות, לרבות בין מינוי לשימוש במחשב, במובייל ואתה מוותר על כל טענה ו/או דרישה, לרבות דרישת החזר, הנובעים מהבדלים אלו.

החברה מציעה מינויים במסלולים שונים, שחלקם כוללים הטבות והנחות ביחס למחיר המחירון, וחלקם כוללים אף התחייבויות לתקופות שונות במסגרתן ניתנות ללקוח הטבות, שאחריהן ימשיך המינוי לתקופה מתמשכת. תנאי הרכישה של המינוי שלך מפורטים באישור רכישת המינוי שקיבלת מהחברה בדואר אלקטרוני עם הצטרפותך כמנוי לשירות. אישור זה מציין, בין היתר, את מחיר המינוי, את אורך תקופת ההתחייבות הקצובה הראשונה (אם קיימת), את מחיר המינוי בתקופת התחייבות זו, ואת מחיר המינוי בתקופה שלאחריה.

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

תנאי תשלום

מיד עם אישור התשלום, המנוי ייכנס לתוקף. כל מנוי (בין אם תקופה של 3, 6 או 12 חודשים) התשלום יבוצע במלואו ללא אפשרות לקבל בחזרה כל החזר או הפסקת התשלומים בכל צורה שהיא.

במקרה של בקשה להפסיק את המנוי, יהיה זה אפשרי להעביר את יתרת תקופת המנוי למנוי אחר על פי בחירה, אך המנוי לחלוטין לא יבוטל .

מדיניות פרטיות

איי וודינג (ישראל) בע”מ (להלן: “איי וודינג” או “החברה”) גיבשה מסמך מדיניות בנושא שמירה על הפרטיות, כדי להמחיש את מחויבותה לעניין ולהביא לידיעת המשתמשים בשירות זה את המידע שהחברה אוספת אודותיהם, ועל שימוש עתידי אפשרי במידע זה.

להלן תיאור שיטות הפעולה שלנו לאיסוף ולהפצת המידע.

רקע כללי

כחלק משגרת פעילותינו, אנו אוספים, ולעיתים גם מוסרים מידע אודותיך. מדיניות השמירה על הפרטיות שתובא להלן מפרטת את המידע שאנו אוספים אודותיך ואת השימוש העתידי האפשרי במידע זה. על ידי הסכמתך למדיניות השמירה על הפרטיות ולתנאים של איי וודינג, הינך נותן מפורשות הסכמתך לשימוש ולמסירת מידע אישי לגביך, באופן המתואר במדיניות השמירה על הפרטיות. מדיניות זו כלולה וכפופה לתנאים המפורטים של איי וודינג המופיעים בתנאי השירות. מדיניות השמירה על פרטיות חלה על כל פעילותך באתר להלן: “האתר www.kidoushin.com

המשפט החלופי וסמכות השיפוט:
המשתמש ו - www.kidoushin.com מסכימים להגיש לבית הדין הרבני בלבד במקרה של התדיינות משפטית הנובעת מתנאי שימוש אלה.